Verkeer & Veiligheid

Herinrichting Laan van Niftarlake en Looydijk 2013                                                                                   weg verkeer veiligheid Tienhoven OudMaarsseveen 2013

Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen verkeersinrichting en overlast hiervan in onze dorpen.  lees verder, verkeer-tienhoven-2017

Verkeersgroep Tienhoven & Oud-Maarsseveen weer actief.  Eind 2014 vond er in het oude rechthuis een bijeenkomst plaats waarin door de gemeente onder andere de verkeersituatie in Tienhoven toelichte. De gemeente heeft hier een toelichting gegeven op de snelheidsmetingen die gegaan zijn op de Laan van Niftarlake naar aanleiding van het verwijderen van de paaltjes en het aanleggen van de drempels. Uit deze metingen bleek dat er gemiddeld een stuk harder dan 30 kilometer per uur wordt gereden op de Laan van Niftarlake. Iedereen was het erover eens dat deze situatie onwenselijk is en niet bijdraagt aan het (gevoel) van verkeersveiligheid. Waar de bewoners onderling en de bewoners en de gemeente het minder over eens waren dat zijn de mogelijke middelen om de snelheid in het dorp omlaag te krijgen. Een flink aantal uiteenlopende oplossingen is besproken.

Omdat de veiligheid van alle dorpsbewoners en de belangen van alle verkeersdeelnemers in het dorp belangrijke onderwerpen zijn is toen met een aantal betrokken personen besloten om een verkeersgroep veiligheid Tienhoven op te richten. Onder de vlag  van de BTOM zal deze groep de huidige verkeerssituatie in Tienhoven onder de loep nemen en kijken of er mogelijheden zijn deze te verbeteren. Hiermee wil de groep kijken naar de veiligheid van fietsers, de schoolgaande jeugd, de wandelaars, maar ook naar een goede doorstroming van het verkeer binnen de grenzen van een veilig gevoel voor de bewoners en zo min mogelijk geluidsoverlast voor aanwonenden op ‘snelle stukken’.

De groep verkeersveiligheid Tienhoven is zich ervan bewust dat dit thema al (tientallen) jaren wordt besproken in Tienhoven en wil alle opgedane kennis inzetten om samen met de gemeente de situatie te verbeteren. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden en de groep kan ook tot de conclusie komen dat de huidige situatie de juist situatie is.

Op 14 februari 2015 kwam de groep voor het eerst bij elkaar. De deelnemers aan de groep zijn Ray van den Bel, Marcel Wink, Lieuwke Kranenburg, Wim van Doorn en Peter Heijen. Al gauw ontstond er een positieve discussie waarin erg veel alternatieven naar voren zijn gebracht. Intussen is de groep vele malen bij elkaar geweest en is de situatie in Tienhoven uitvoerig vergeken met vergelijkbare verkeersituaties in andere dorpen. Ook zijn veel mogelijke aanpassingen aan de verkeerssituatie in Tienhoven wegens onhaalbaarheid naar de prullemand verdwenen en zijn andere flink onderzocht.

Binnenkort zal de werkgroep 3 initiatieven bespreken met zowel de gemeente als de bewoners. Medio september wordt U verder geïnformeerd.